Köpvillkor

Genom att registrera dig som kund eller köpa produkter av oss godkänner du nedanstående villkor och regler: 

Priser
Alla priser är i Svenska kronor och är på denna sida angivna inklusive moms.

Beställning

Beställning av varor kan ske genom vår hemsida eller våra sociala medier. Det går också bra att ringa till oss. 

Betalningsvillkor
Alla våra tjänster betalas på plats hos oss efter avslutat arbete. Du kan välja att betala med Swish eller kort. 

Arbetsmiljöpolicy

Vi är varandras arbetsmiljö! Arbetsmiljöarbetet är en för företaget och de anställda gemensam angelägenhet och ska bedrivas i samverkan där alla har ansvar att medverka.
Arbetsmiljön i vår verksamhet ska vara sådan att vi inte drabbas av ohälsa eller kommer till skada på grund av arbetet. En god arbetsmiljö bidrar till att vi trivs och mår bra vilket i sin tur bidrar till att vi kan prestera för att nå de visioner och mål som vi vid var tid ställer upp.
Vi accepterar ingen form av kränkande särbehandling såsom mobbning eller trakasserier på vår arbetsplats. Skulle det ändå förekomma ska våra skriftliga rutiner för hantering av kränkande särbehandling följas.
Nyheter i den här versionen av arbetsmiljöpolicy:
– Information till arbetsgivare och arbetstagare om sexuella trakasserier

Vi bidrar till en god arbetsmiljö genom:
● att arbetsmiljöarbetet är en naturlig del i allt vi gör och arbetsmiljöaspekter beaktas i alla beslut som fattas och de aktiviteter som genomförs liksom vid förändringar av verksamheten
● att vi följer fastslagna rutiner för vårt systematiska arbetsmiljöarbete och därmed regelbundet följer upp den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön
● att våra chefer, medarbetare och skyddsombud har rätt kunskaper, kompetens, resurser och befogenheter för att kunna verka för en bra och säker arbetsmiljö
● att alla anställda får den introduktion och utbildning de behöver för att kunna arbeta säkert
● att ansvar och befogenheter på alla nivåer är klart formulerade
● öppenhet, dialog, delaktighet, respekt för varandra och personligt ansvar
● att vid behov ta hjälp av företagshälsovården eller annan extern expertis
● vårt rehabiliteringsarbete ska präglas av att vi agerar tidigt om någon drabbas av sjukdom med målet att alla ska återvända i arbete
● att vi följer aktuell arbetsmiljölagstiftning och arbetar med ständiga förbättringar av arbetsmiljön